Projektové kanceláře

Projektová kancelář bude zajišťovat zajišťovat poradenství a informace o přípravě a řízení projektů vědy a výzkumu. A to nejen v průběhu realizace projektu, ale také po jeho skončení.

Pracovat v ní budou pracovníci žadatele i pracovníci partnerů, a pro geografickou vzdálenost bude mít dvě regionální části, jednu na PF ZČU v Plzni a druhou na PF UP v Olomouci.

Primárním úkolem projektové kanceláře bude sběr informací od žadatele a partnerů v oblasti jejich běžné činnosti, VaV činnosti, a jejich potenciálních potřeb.

Na základě těchto informací bude kancelář zajišťovat potřebné poradenství, ale i součinnost jednotlivých pracovišť a organizaci jejich spolupráci v plánování i následné tvorbě projektů, především mezinárodních, ale i z dalších dotačních titulů.

V kanceláři bude také probíhat průzkum možné spolupráce jednotlivých členů sítě.

Díky znalosti potřeb a možností všech participujících na síti bude kancelář koordinovat grantovou činnost partnerů, poradí při koncepci případné žádosti a následně bude koordinovat a poradensky jistit činnosti přiřazených projektů, realizované během trvání projektu v rámci žadatele a partnerů a bude zajišťovat jejich efektivní spolupráci.

Projektová kancelář bude pro pracovníky výzkumu a vývoje, učitele, ale i vybrané studenty zajišťovat školení a semináře o tvorbě projektů, a to jak zahraničních, tak domácích.