Odborné stáže

V této stěžejní klíčové aktivitě proběhnou stáže a odborné praxe na obou právnických fakultách, stejně tak u obou partnerů.

Stáže na obou právnických fakultách proběhnou v každém oboru, celkem 9 oborů práva, tedy stáže v oboru:

 • Ústavní právo
 • Správní právo
 • Trestní právo
 • Obchodní právo
 • Občanské právo
 • Evropské právo/Mezinárodní právo veřejné a soukromé
 • Teorie práva/Dějiny práva
 • Finanční právo
 • Společenské vědy ve výuce práva.

Bude se jednat o jedno až dvou týdenní stáže vědeckých a výzkumných pracovníků a akademických pracovníků, a to po dvou na každý obor práva.

Dále pak vybraných studentů v počtu čtyř na každý obor práva.

Výstupem a zároveň cílem stáží bude:

 • Získání informací o obsahu výuky oboru, ve kterých předmětech, která témata
 • Sjednocení obsahu seminární výuky
 • Seznámení se se způsoby zkoušení
 • Seznámení se s rozsahem povinné studijní literatury
 • Sjednotit požadavky na studenty (rozsah výuky, četby)
 • Vedení semináře nebo vybrané přednášky
 • Navázání odborných kontaktů, konzultace s odborníky jiných PF
 • Výměna zkušeností
 • Diskuse o možnosti spolupráce, příprava pracovního workshopu (návazná aktivita).

Cílem odborných stáží je také unifikace výuky jednotlivých předmětů práva na českých PF, aby absolventi získali srovnatelné množství odborných informací. Sjednocení základního obsahu výuky, zkoušení, studijní literatury různých předmětů práva umožní větší mobilitu studentů, srovná jejich odbornou úroveň a umožní užší odbornou spolupráci mezi akademickými pracovníky českých fakult. Odborné stáže povedou k výraznému zkvalitnění výuky na českých PF a lepší přípravu studentů na právnickou praxi.

Dále proběhnou stáže u obou partnerů - u Epráva v oborech Elektronizace právních služeb a Vedení elektronického časopisu, u Novasoftu pak v oborech Audiokonverze a Indexace souborů.

Též proběhnou zahraniční stáže, Plzeň 5 každý rok, celkem 15, Olomouc stejně, Novasoft 1 za každý rok.