Elektronický časopis

V této klíčové aktivitě proběhne vytvoření elektronického časopisu - webové platformy, do které budou zapojeni všichni účastníci projektu. Dominantní podíl na zřízení a provozu časopisu a jeho garanci bude mít partner Epravo.

Tento elektronický časopis bude obsahovat nejnovější poznatky z oblasti vědy a výzkumu, který dosáhne žadatel a partneři. Budou zde obsaženy také aktuální informace z vzniklé projektové kanceláře.

V elektronickém časopise budou také informace o jednotlivých stážích a odborných praxích probíhajících mezi žadatelem, partnery a případně dalšími subjekty.

Na této webové platformě budou také uveřejněny informace týkající se konferencí plánovaných v průběhu realizace projektu - jednak zde budou obsaženy organizační informace plánovaných konferencí a také informace popisující konference již proběhlé. Z proběhlých konferencí zde budou především informace o zúčastněných subjektech a jejich jednotlivé příspěvky.

Elektronický časopis bude obsahovat také fotodokumentaci realizovaných konferencí. Elektronický časopis bude také sloužit k prezentaci projektu. Budou zde obsažení informace o plánovaných cílech projektu a jeho průběžné výstupy. Bude splňovat podmínky povinné publicity v rámci projektů realizovaných z OP VK.

Časopis budou využívat jak realizační tým, tak cílové skupiny a bude dostupný i veřejnosti. Smyslem vytvoření elektronického časopisu je vytvoření média pro efektivní přenos informací a znalostí mezi žadatelem a partnery a zpřístupnit tyto informace cílovým skupinám a široké veřejnosti. Důležité je vytvoření a následné udržování časopisu a aktuálnost informací v něm. Dalším pozitivním přínosem webové platforma bude propojení mezi pedagogickými a vědeckovýzkumnými organizacemi společně s komerční sférou.

Účastni v této aktivitě budou jistou měrou všichni, odpovědnost ponese Pracovník pro vedení el. časopisu a všichni čtyři Pracovníci pro organizaci stáží.