Actaiuridica

Články

Olomoucké debaty mladých právníků

11. ročník konference Olomoucké debaty mladých právníků, tentokrát pořádané v termínu 22.-24. 9. 2017 tradičně v hotelu Akademie v Hrubé Vodě u Olomouce.

Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie

IX. ročník mezinárodní vědecké konference „Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie“, kterou pořádá Katedra podnikového a evropského práva FMV VŠE v Praze, ve spolupráci s Katedrou práva Obchodně podnikatelské fakulty SU v Opavě a Katedrou obchodního práva Obchodní fakulty EU v Bratislavě, dne 3. 11. 2017.

Výzvy českého civilního procesu

Konference si klade za cíl zmapovat stav českého civilního procesu a hledat odpověď na otázku, zda a jakým způsobem je třeba jej reformovat.

Lenka Pekařová: Anotace: KYSELA, J. Ústava mezi právem a politikou. Úvod do ústavní teorie

Příspěvek stručně představuje monografii vysokoškolského pedagoga Jana Kysely, věnující se mezioborovému přesahu ústav, resp. ústavního práva, do politického prostředí. Publikace průměrného rozsahu je nadána obdivuhodným výčtem zdrojů, z nichž bylo čerpáno, a je tak vyčerpávajícím přehledem dosavadního vědeckého bádání a možným zdrojem inspirace pro badatele nové.

Konference KRECon 2017

Sedmý ročník mezinárodní konference je věnován vybraným tématům, která mají vliv na postavení mladých vědeckých pracovníků (s důrazem na doktorandky a doktorandy) na českých vysokých školách a v celém systému výzkumu a vývoje. Konference KRECon 2017 se uskuteční 9. a 10. listopadu 2017 v Národní technické knihovně v Praze.

Konec nejnižší nabídkové ceny jako základního hodnotícího kritéria pro zadání veřejné zakázky?

Dne 28. března 2014 byly v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněny tři nové směrnice týkající se veřejného zadávání. Jedná se o Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (dále jen „Směrnice 2014/24/EU“), Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU o udělování koncesí a Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES.
Archiv článků >