Actaiuridica

Články

Nataša Just. Hrnčárová: Rozhodovanie o zákaze vstupu štátnych príslušníkov tretich krajín podľa práva Európskej únie a Slovenskej republiky

Európske právo definuje zákaz vstupu ako správne alebo súdne rozhodnutie alebo akt, ktorým sa na stanovené obdobie zakazuje vstup na územie členských štátov a pobyt na tomto území. Zákaz vstupu zakazuje jednotlivcom vstúpiť do štátu, z ktorého boli vyhostení, platí na určité časové obdobie a zabezpečuje, aby jednotlivci, ktorí sa považujú za nebezpečných alebo nežiaducich, nedostali víza ani iné povolenie vstúpiť na dané územie. Podľa práva Európskej únie sa zákaz vstupu zapisuje do databázy nazývanej Schengenský informačný systém. Štáty majú právo rozhodovať, či cudzincom povolia prístup na svoje územie, ale musia rešpektovať právo Európske právo, Európsky dohovor o ochrane ľudských právach a základných slobôd a platné záruky v oblasti ľudských práv.

2. Česko-bavorské vysokoškolské fórum

2. Česko-bavorské vysokoškolské fórum pro pedagogy, vědecké pracovníky a management vysokých škol z celé ČR a Bavorska ve dnech 30. 11. – 1. 12. 2017 ve Weidenu na téma „Česko-bavorské studijní nabídky: od letní školy po doktorát“.
 

Ondřej Vícha: Europeizace horního práva

Příspěvek se zaměřuje na proces europeizace horního práva, které patří mezi tradiční národní právní odvětví náležející převážně do kompetence jednotlivých států, na jejichž státním území se nachází ložiska nerosných zdrojů. Autor nastiňuje základní vlivy práva EU, ale též normotvorby regionálních evropských organizací (Rady Evropy) nebo orgánů (Evropské hospodářské komise OSN), na vnitrostátní horní právo upravující pravidla pro těžbu nerostných zdrojů v jednotlivých evropských státech. K europeizaci horního práva dochází zejména v souvislosti s potřebou zajistit bezpečnost práce, ochranu životního prostředí a lidského zdraví a nejnověji též s potřebou zabezpečení dodávek kritických surovin. Současně autor představuje i judikaturu Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora EU se vztahem k hornímu právu.

Míra důkazu

Mezinárodní konference – Humboldt Kolleg 26. a 27. října 2017 budova Právnické fakulty UK, nám. Curieových 7, Praha 1, místnost č. 38

Pavel Všetička: Vliv judikatury Evropského soudu pro lidská práva na realizaci vybraných oprávnění příslušníků Policie České republiky

Ve svém příspěvku se věnuji dvěma vybraným problémům z oblasti tzv. „policejního práva“. Konkrétně se zde zabývám vlivem judikatury Evropského soudu pro lidská práva na některá oprávnění příslušníků Policie České republiky. Jedná se o oprávnění použít zbraň a oprávnění omezit možnost volného pohybu osoby prostřednictvím připoutání k vhodnému předmětu podle příslušných ustanovení zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti analyzuji dva významné judikáty Evropského soudu pro lidská práva, které ovlivňují realizaci zmiňovaných činností uskutečňovanou v rámci plnění úkolů Policie České republiky. V neposlední řadě přináším náměty k úvahám, jež by mohly vést ke změně přístupů v rámci řešení předkládaných problémů.

Konec nejnižší nabídkové ceny jako základního hodnotícího kritéria pro zadání veřejné zakázky?

Dne 28. března 2014 byly v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněny tři nové směrnice týkající se veřejného zadávání. Jedná se o Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (dále jen „Směrnice 2014/24/EU“), Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU o udělování koncesí a Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES.
Archiv článků >